ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁSZF – www.blendedcourses.hu

 

 1. Preambulum

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjain (http://www.blendedcourses.hu/) és esetleges további aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.blendedcourses.hu/szabalyok.html

 

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Weldon Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 1214 Budapest, Krizantém utca 16. fszt 2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@blendedcourses.hu

Ügyvezető: Kőrös István Emil

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság

Cégjegyzékszáma: 01 09 945242

Telefon: +36305159363

Nyelvek: angol,

Adószáma: 22930730-1-43

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-121893/2017.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe: ICON MÉDIA Kft.
6000 Kecskemét Csóka u. 26.

Web: webdigital.hu

e-mail:  info@webdigital.hu

Tel.: +36705181943

III. Fogalmak:

Szolgáltató: az elektronikus kereskedelmi, vagy információs társadalmi szolgáltatást végző jogi személy.

Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: www.blendedcourses.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden szolgáltatás és tanfolyam, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vonatkozó jogszabályok:

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

 1. Általános rendelkezések:
 2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 3. A jelen Szabályzat ………………… napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalhasználatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 4. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. Az online angol nyelvi csomagok megrendelése, hozzáférés jogosultságok
 2. A www.blendedcourses.hu online angol, oktató-videó és/vagy hanganyag csomagokat, a hozzájuk kapcsolódó internetes szolgáltatásokat kínál. Minden oktató-videót (tanári videómagyarázatot), hanganyagot, tesztet, dokumentumot, feladatlapot és munkafüzetet az Oxford University Press és a Weldon Kft. készít az Oxford University Press rendszerének engedélyezett felhasználásával.

Tanfolyamok indítása és egyéb feltételek: A termékleírásban foglaltak szerint

 1. Rendelés menete, díjbekérő: Az online csomagok a honlapunkról rendelhetőek meg a rendelési űrlap kitöltésével. A feltüntetett ár bruttó ár.. Az akciók időtartamáról részletes tájékoztatást ad Szolgáltató a weboldalán. A rendelési űrlap beküldése a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását is jelenti. A szolgáltatás havidíjas, melynek díját havonta, számla ellenében fizeti a felhasználó. Minimális megrendelési idő 2 hónap.
 2. Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg a regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 3. Szolgáltató díjbekérőt is küld, amelynek alapján a határidőben történő fizetést várjuk el. A fizetés beérkezését követően elektronikus számlát küldünk, melyet e-mailben juttatunk el a megrendeléskor megadott e-mail címre.

A havidíj a tanfolyam elején esedékes és egy főre értendő.

Lemondás: a 24 órán belül lemondott órák megtartottnak minősülnek.

Az óra áthelyezése új időpontra maximum 4/8/12 alkalommal lehetséges fél évente (csomagtól függően). Ezen kívül lemondásra/áthelyezésre lehetőség nincs. Meg nem jelenés az óra megtartásának minősül.

Állami ünnepeken és ünnepnapokon nincs Skype oktatás, kivéve, ha ebben az oktató és Felhasználó egymással megegyezik.

 1. A Skype órákat is tartalmazó szolgáltatást választó Felhasználók a Szolgáltató tanárával egyeztetett órákon vehetnek részt. A tanórák időpontjairól a Felhasználó és a tanár a Szolgáltató bevonásával előre megállapodnak. A Felhasználónak az előre megbeszélt időpontban kell csatlakoznia. A tanóra 60 perces. A tanár a Szolgáltató hozzáférését használja.

Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elismeri, hogy amennyiben online tananyagot tartalmazó nyelvtanfolyamot vásárolt, a Szolgáltató számára biztosította a lehetőséget az elektronikus tananyag online megismerésére.

Felelősség kizárása technikai akadályok miatt:

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Felhasználó internetes kapcsolatának rossz minőségéből, hiányából, a hallgató számítógépének, fejhallgatójának meghibásodásából, helytelen beállításából, a hallgató gépén telepített szoftverek nem megfelelőségéből adódó technikai akadályokkal kapcsolatban.

Minimális technikai feltételek a szolgáltatás igénybe vételéhez: Pentium 4, RAM512MB vagy erősebb, hangkártyával rendelkező számítógép és 1024×768 felbontású monitor, 1024kbit letöltési és 256kbit/sec feltöltési sebességű szélessávú internet kapcsolat (webkamera használata esetén 512kbit/sec feltöltési sebesség), a géphez csatlakoztatott headset (mikrofon és fülhallgató), Skype videochat szoftver telepítése.

Az online tanfolyam szolgáltatáshoz nem szükséges nyomtatott tananyag. Amennyiben ilyen mégis szükségessé válik, a Szolgáltató a tanfolyamokon szükséges nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb tananyagokat ügyfélszolgálati irodáiban átadja nyitvatartási időben, vagy postai úton megküldi a hallgatónak.

Help-desk szolgáltatás: A Szolgáltató munkanapokon 8-12 óráig biztosít telefonos elérhetőséget, e-mailben érkező észrevételekre / panaszokra 1 munkanapon belül válaszolunk.

A Felhasználó adatainak nyilvántartása, kezelése: A Szolgáltató a Felhasználó adatait kizárólag tanfolyamszervező munkája során használja fel, harmadik személy számára nem szolgáltatja ki (kivétel a tanfolyamvezető oktató).

A szerződés felbontása a Szolgáltató részéről: A Szolgáltató jelen szerződést azonnali hatállyal felbonthatja, amennyiben a Felhasználó magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a tanfolyam sikeres megtartását, vagy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat súlyosan megsérti, vagy a virtuális jelenléti óra idejében a BTK-ba ütköző cselekményt követ el. A Szolgáltató ezen indokok alapján történő szerződésbontása esetén tandíj visszatérítésére nincs mód, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését.

 

Fizetési feltételek és fizetési módok:

A rendelés beérkezésével a megrendelőnek (vásárlónak) fizetési kötelezettsége keletkezik. A megrendelő – kártyás vásárlás esetén – a …… szolgálatatón keresztül, ezen kívül belföldi/külföldi átutalással, valamint bankban vagy belföldi postai (rózsaszín) csekken történő készpénzes befizetéssel egyenlítheti ki a választott tanfolyam/csomag díját. A rendelés visszaigazolásával együtt megküldött díjbekérő tartalmazza a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét, amit a rendelési űrlapon megadott e-mail címre küldünk.

 1. A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.
 2. A szolgáltatás havidíjas hozzáférést biztosít, ami fizetési kötelezettséggel jár. A havidíjakbeérkezési határidejét a számla/djíbekérő tartalmazza. . Amennyiben a díjbekérőben található határidőn belül nem érkezik meg az esedékes havidíj, a hozzáférést felfüggesztjük, és felszólítást küldünk. Igyekszünk a kéréseket, esetleges reklamációkat is pozitívan teljesíteni.

Hozzáférés az oktatási rendszerhez:

Az Oxford Learn portálját az a Felhasználó jogosult használni, aki a rendszer internetes felületén regisztrálja magát és magára nézve kötelezően elfogadja jelen szerződési feltételek, beleértve az adatkezelési tájékoztatót. A rendszer jól elkülöníthetően feltünteti az ingyenesen és a tandíjfizetés ellenében használható videókat. Az ingyenes videókat jelen szerződés betartása mellett minden felhasználó szabadon használhatja. A tandíjköteles oktatóanyagok a meghirdetett díj befizetése ellenében használhatóak.

 1. Az Oxford Learn oldalhoz kapott belépési kódot kizárólag a kódhoz tartozó, felhasználó (megrendelő) veheti igénybe. Tilos a belépési adatok megosztása harmadik személlyel. A felhasználói e-mail címet és a jelszót soha senkinek nem szabad átadni! Ha ez megtörténik, azt a rendszer felismeri, ami a jogosultság elveszítését eredményezheti.
 2. A felhasználó jogosultságát a szolgáltató szüneteltetheti, vagy visszavonhatja, amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja.
 3. Felelősség kizárás, garancia:
 4. Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.
 5. Szolgáltató vállalja, hogy a személyre szabott tananyagokat az ott megadott időben a tanfolyamon résztvevők rendelkezésére bocsátja.
 6. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az alkalmazás működőképes MINDEN, tetszőleges hardver és szoftver környezetre vonatkozóan. Ezért a megrendelőnek a vásárlást megelőzően célszerű meggyőződnie a használhatóságról az ingyenes anyagok próbafuttatásával.

5.4.        Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ílyen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 1. Szolgáltató hangsúlyozza, hogy az weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.
 2. Szolgáltató a tartalom egészét (beleértve az elérhető szolgáltatásokat is) vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
 3. A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.
 4. Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.
 5. Az weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
 6. Szolgáltató a nyelvvizsgák eredményességéért semmilyen garanciát nem tud vállalni, ezért a Felhasználó elfogadja, hogy ilyen alapon kártérítési követeléssel nem léphet fel.

VII. Szerzői jogok

 1. A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes videók esetén ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
 2. A szabad felhasználás körében (ingyenes videó- és/vagy hanganyagok) a felhasználás díjtalan, és ahhoz Szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.
 3. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.
 4. A Weldon Kft. a http://www.blendedcourses.hu honlap üzemeltetője. Az összes – ezen oldalakon megtalálható – online tananyagra minden jogot fenntart.
 5. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.
 6. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 7. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
 8. A blendedcourses, weldon nevek szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 9. A csomagrendelés során hozzáférhetővé tett anyagok szerzői jogi műnek minősülnek. Ezen anyagok felhasználása csak az igénybe vevő Felhasználónak engedélyezett. Felhasználó az elérhetővé vált szerzői jogi műveket kizárólag a tanfolyam eredményes elvégzéséhez használhatja, azokat sem ingyen, sem ellenérték fejében nem értékesítheti, azokkal nem rendelkezhet, felhasználást nem engedélyezhet.
 10. A http://www.blendedcourses.hu oldalon található hanganyagot, videót, tesztet, letölthető dokumentumot és a blogban megjelenő nyilvános írás-hanganyagot, a honlap szövegét, jogi dokumentumait csakis a Weldon Kft. írásos engedélyével jogosult bárki nyilvánosan közzé tenni, módosítani, újra előállítani, terjeszteni és vagy kereskedelmi célzattal továbbadni.
 11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege videónként/hanganyagonként bruttó 200.000,- Ft, képenként bruttó 60.000,- Ft, illetve szavanként 2.000,- Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

VIII. Elállási/felmondási jog:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a tréningre/képzésre/tanfolyamra való jelentkezés során Felhasználót nem illeti meg a felmondási/elállási jog. Cégünk, a megrendelés leadásától számított 14 napon belül elfogadja a megrendeléstől való elállást, a megrendelés visszamondását, amennyiben az még nem kezdődött el, tehát a Felhasználó még nem lépett be a rendszerbe (Az elállást – minden esetben – a megrendelőnek e-mailben kell jeleznie felénk a megadott határidőn belül.) Elállás esetén a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra 2 munkanapon belül visszatérítésre kerül a befizetett összeg.

 

 1. Vegyes Rendelkezések

 

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben perre kerül sor, úgy a felek a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: ………………….

 1. Panaszkezelés

Panaszügyintézés:

A fogyasztó a termékkel, szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 2360 Gyál, Ady Endre utca 95.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Előre egyeztetett időpontban

Tel./Fax:+36305159363

Email: info@blendedcourses.hu

A Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Panasztétel vagy elektronikus panasztétel a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nʙ@nʙ.hu 10.2.

 

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

A Budapesti Békéltető Testület

székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Amennyiben a vásárlónak kérdése merülne fel a videóportálon történő belépéssel, üzenetküldéssel, fórum hozzászólással, profiljának szerkesztésével, vagy a tananyag használatával kapcsolatban, azt a Weldon Kft. irodavezetőjével vagy rendszergazdájával – az info@blendedcourses.hu email címen – tudja közölni.